Generalforsamling 2017

Sidst afholdte generalforsamling var
fredag d. 10. marts 2017 kl. 18.00

 
Kære Tango Aarhus medlem
Du indkaldes hermed til generalforsamling fredag d.10.03.17 kl.18.00 – i lokale 1.6 på  Folkestedet.
Der bliver lidt let servering og vi slutter ca. kl. 20.00, hvorefter vi går til practica og får danset igennem.
En endelig dagsorden samt regnskab vil du kunne se på hjemmesiden 8 dg. før, men den kommer ca. til at ligne nedenstående.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 
6. Valg af kasserer (vi har kandidater)
7. Valg af min. 2 bestyrelsesmedl. i ulige år for en 2-årig periode.*
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

*Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-4 medlemmer. Bestyrelsen består således af min.5 og max. 7 personer. Else, Anne Dorte, Jens Erik, Michael og Anja har et år endnu af deres 2-årig valgperiode. Jette har afsluttet sin 2 årig valgperiode og ser gerne at en anden overtager hendes plads i bestyrelsen. Patrick trækker sig. Anne Dorte trækker sig fra kassererposten.
Skriv til webmaster for optagelse af arrangementer på hjemmesiden. Send foto/info/links via kontaktsiden. Opdateret: 08. aug 2018
Lav din egen hjemmeside med mono.net